Informace k půjčení karavanů


Užitečné informace na cestu


Rychlostní limity: https://www2.ceskedalnice.cz/pro-ridice/zahranici

1.

Při jízdě i parkování s karavanem pamatujte na šířku i délku přívěsu. Dodržujte dostatečný odstup od aut jedoucích před vámi. Brzdná dráha s karavanem je delší než bez něj. Také buďte opatrní při poryvech větru, nebo výjezdech z tunelů. Nárazy větru Vás můžou pěkně pozlobit.

2.

Při přespávání po cestě je nevýhodnější spát na odpočívadlech, kde již nějaké karavany stojí. Vždy je to menší riziko. Nejlepší jsou dálniční osvětlená odpočívadla s toaletami. Ve Francii a Švýcarsku existují odpočívadla s oddělenými místy pro karavany, někdy s přípojkou.

Například v Chorvatsku není tolerováno volné kempování a ani přespávání na volném prostranství. 

V celé Evropě naleznete parkoviště k přespání po cestě. Můžete využít např. app Park4Night k naplánování přespání. Máme s ní mnohaleté zkušenosti a prozatím jsme byli vždy spokojeni. Bývají to levná, nebo neplacená parkoviště či klidná místa.Řidičské oprávnění info 


V malém TP je zapsaná povolená hmotnost bržděného přívěsu.

Řidičské oprávnění sk. B

je součet max. hmotnosti vašeho automobilu + karavanu, který má v našem případě 1200 kg - 1350 kg to celé musí vážit max. 3500 kg.

 • příklad Škoda Octavia celková hmotnost 1880kg + přívěs 1300kg = 3180kg
 • Při vyšší hmotnosti je možné jednoduché rozšíření na řidičské oprávnění B96. To je do celkové hmotnosti 4250 kg. Je zde nutné pouze složení závěrečné zkoušky z praktické jízdy (doplňovací zkouška).

  (tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3500kg + přípojné vozidlo o hmotnosti větší než 750kg → celková hmotnost soupravy ale nepřesahuje 4250 kg.  Obchodní podmínky


  1, Obchodní podmínky upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu obytného přívěsu a taktéž předávací protokol, které jsou nedínou součástí smlouvy o pronájmu obytného přívěsu a jsou závazné, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

  2, Vypůjčený obytný přívěs nesmí nájemce používat ke sportovním účelům, společenským akcím nebo za účelem dalšího pronájmu nebo podnikání.

  3, Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo k tažení obytného přívěsu jiné osobě, než která je uvedena ve smlouvě jako další řidič. Nájemce plně odpovídá za jakékoliv škody způsobené chováním a jednáním tohoto řidiče uvedeného ve smlouvě. Nájemce plně odpovídá za přepravované osoby a náklad.

  4, K zapůčení obytného přívěsu požadujeme předložit dva platné doklady totožnosti / OP, ŘP, PAS /

  5, K tažení obytného přívěsu je nutný ŘP sk. B / do 3500kg /, B96 / do 4250kg /, B+E / 4250kg -7500 kg /

  6, Minimální věk nájemce musí být 21 let a min. 2 roky praxe v řízení motorových vozidel.

  7, Minimální doba pronájmu jsou 3 placené dny.

  8, Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 5% - minimálně 5 000,- Kč.

  9, Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy - polepování vrtání, šroubování atd.

  10, Je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v obytném přívěsu.

  11, Je zakázáno uvnitř přívěsu převážet kola, nebo jiné sportovní potřeby, které by mohly poškodit vybavení obytného přívěsu.

  12, Je zakázáno vstupovat do obyt. přívěsu ve venkovní obuvi, z důvodu poškození podlahy.

  13, Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme náhradu v plné výši.

  14, Je zakázáno používat chemické WC bez chemie a používat běžný toaletní papír.

  15, Domácí zvířata je možné umístnit do vozu pouze po dohodě.

  16, Při předčasném ukončení pronájmu z jakýchkoůiv důvodů se nájemné nevrací.

  17, Pronajímatel nemusí uzavřít s nájemcem smlouvu a to bez udání důvodu.

  18, Při poškození obytného přívěsu v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace bez postihu a uhrazená záloha se pak vrací v plné výši.

  19, Nájemce podpisem smlouvy o pronájmu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou pravdivé a zároveň souhlasí, že si pronajímatel udělá kopii OP, ŘP, PAS atd. Kopii si může ve smyslu příslušného zákona na ochranu osobních dat uschovat.

  20, Nájemce se zavazuje seznámit se, se všemi podmínkami uzavíraného právního úkonu, konkrétně s obsahem obchodních podmínek.

  Platba

  1, Předběžná rezervace obytného přívěsu na daný termín platí pouze 10 kalendářních dní. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha, která slouží jako blokace termínu.

  2, Pokud nebude rezervační záloha v uvedené době uhrazena, obytný přívěs bude dále nabízen jako volný.

  3, Výše rezervační zálohy činní 4000,- Kč / týden, nebo 1/2 ceny při pobytu kratším. Doplatek je nutno uhradit nejpozději v den převzetí karavanu.

  4, Storno poplatky : 40 a více dní - bez poplatku 39 - 20 dní - 50% zvýše uvedené zálohy. 10 a méně dní - 100% z výše uvedené zálohy.

  5, Před začátkem pronájmu tj. nejpozději v den vyzvednutí obyt. přívěsu, je třeba složit do rukou pronajímatele vratnou kauci 10 000,- Kč jako garanci na případné škody nekryté havarijím pojištěním atd. po dobu trvání nájmu. Při vrácení obyt. Přívěsu bez zjevných vad způsobených nájemcem, se kauce vrací v plné výši.

  Pronájem

  1, Po započetí pronájmu není možné měnit ani přidávat další řidiče. Obytný přívěs smí vléci za autem pouze řidiči, kteří jsou výslovně uvedeni ve smlouvě o pronájmu obytného přívěsu. Oba řidiči musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy a nájemce za druhého řidiče ručí. V případě řízení jinou osobou, než která je uvedena ve smlouvě, ponese veškerá rizika spojená s počínáním této osoby nájemce.

  2, Pronájem začíná v den a v čase podpisu smlouvy a končí k datu a v čase vrácení obytného přívěsu. Toto datum je sjednáno mezi nájemcem a pronajímatelem a je uvedeno ve smlouvě.

  3, Obytný přívěs se vyzvedává po 15 hodině / pokud není dohodnuto jinak / a vrací se v den ukončení pronájmu nejpozději do 12 hodin /pokud není předem domluveno jinak / . Vyzvednutí a vrácení obyt. přívěsu se provádí na adrese pronajímatele.

  4, Při předčasném ukončení pronájmu z jakéhokoliv důvodu, propadá zbylé půjčovné pronajímateli.

  5, Ceny jsou uvedeny s DPH a za každý započatý den.

  6, Při převzetí obytného přívěsu bude vystaven předávací protokol podepsán oběma stranami jako souhlas obsahu věcí a stavu věcí.

  7. Při vrácení obyt. přívěsu bude tento předávací protokol opět podepsán oběma stranami a popřípadě v něm budou doplněny škody a cena poškozených věcí. Ty budou odečteny z ceny kauce.

  8, Převzetí obyt. přívěsu a seznámení se s jeho zařízením a obsluhou trvá cca 30 - 45 minut. Nájemce bude seznámen s výškou, délkou a šířkou obytného přívěsu. V případě poškození karoserie hradí škodu nájemce.

  9, Po dobu pronájmu obytného přívěsu, pronajímatel neodpovídá za zdraví a škody na věcech nájemce a jím přepravovaných osob v souvislosti s používáním zapůjčeného obytného přívěsu.

  Vrácení

  1,Obytný přívěs musí být vrácen podle odst. III o pronájmu. Při nedodržení doby vrácení obytného přívěsu, bez předchozí dohody, uhradí nájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každých započatých 24 hodin plus denní nájemné. Dále i veškerou důvodnou náhradu, kterou na pronajímateli uplatní další poškozený nájemce. Tato částka bude odečtena z kauce. Pouze po dohodě obou stran je možné obyt. přívěs vrátit později.

  2, Obytný přívěs vrací nájemce, popřípadě druhý řidič uvedený ve smlouvě.

  3, Obytný přívěs musí být vrácen v odpovídajícím stavu, tedy čistý, uklizený, musí být vyprázděná a vypláchnutá kazeta chem. WC.

  4, Při vrácení neuklizeného a znečištěného obyt. Přívěsu, s nevyprázděnou a nevypláchnutou kazetou WC účtujeme 1000; Kč. Při silném znečištění / barva, olej atd. / účtujeme 5000,- Kč.

  5, Pokud během cesty dojde k poškození obyt. Přívěsu oznamte tuto skutečnost neprodleně pronajímateli.

  6, Nájemce je povinen vrátit po ukončení nájmu rovněž veškeré doklady vztahující se k obytnému přívěsu - TP, zelená karta, pojištění.

  Pokuty a sankce

  1,Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, daně, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce dle zákona

  2, Při ztrátě /TP, Povinné ručení, SPZ, Klíčů od obyt. Přívěsu / bude nájemci účtována pokuta ve výši 4000,- Kč za každý jednotlivý díl..

  3, Propálení či trvalé znečištění interiéru, exteriéru / barva, olej, asfalt / účtujeme 5000,-

  4, Poškození markýzy či stanu - 10 000,- Kč.

  5, Oděrky na i v obytném přívěsu - dle ceny opravy.

  6, Veškeré poškození, ztráty se započítávají proti vratné kauci. V případě poškození většího rozsahu / větší než složené kauce / je nájemce povinen pronajímateli takový rozdíl doplatit.

  Pojištění

  Pronajatý obytný přívěs je zákonně i havarijně pojištěn. Havarijní pojištění je se spoluúčastí 5% tj min. 5 000,- Kč. V případě pojistné události hradí vždy nájemce spoluúčast sjednaného pojištění v plné výši.

  Osoby ani přepravovaný náklad nejsou pojištěny.

  Pojištění se nevztahuje

  - na požití alkoholických nápojů, omamných a jiných návykových látek řidiče

  - při prokazatelném poškození obytného přívěsu nájemcem

  - na případný požár způsobený v obytném přívěsu

  - při vniknutí a poškození obytného přívěsu způsobeného cizí osobou hradí škodu nájemce.

  V případě nehody, poškození, poruchy:

  V případě poruchy

  - kontaktujte telefonicky pronajímatele / pouze s jeho souhlasem je možné realizovat veškeré opravy, nebo nákupy náhradních dílů

  - vždy si nechte vystavit řádný doklad, ten Vám bude proplacen při vrácení obyt. Přívěsu

  - v případě menších poruch / lednice, bojler / není majitel povinen poruchu okamžitě odstranit

  V případě nehody

  - kontaktovat pronajímatele

  - vždy zavolat policii, sepsat protokol o nehodě a pořídit fotografie

  - sepsat všechny účastníky a svědky nehody

  - kontaktovat asistenční službu, pojišťovnu

  - nepojízdný obytný přívěs zabezpečit před dalším poškozením a odcizením

  Při krádeži, nehodě nebo poruše obytného přívěsu nemá nájemce nárok na výměnu ani jinou formu náhrady ze strany pronajímatele.V případě nedodržení těchto pokynů a dalších povinností je nájemce odpovědný za veškeré škody nebo následky nehody či krádeže. Nájemce je povinen karavan zabezpečit proti krádeži, nenechávat jej na nehlídaných parkovištích a v případě poruchy jej nezanechat bez dozoru. Obytný přívěs je určený především pro parkování v kempech a místech k tomu určených.

  Závěrem

  Obchodní podmínky jsou platné v plném znění v den podpisu smlouvy o pronájmu.

  Obchodní podmínky jsou vyhotoveny ve dvou originálech, z nichž každá strana obdrží jeden.

  Na základě své svobodné vůle svým podpisem nájemce potvrzuje, že s obsahem souhlasí, plně mu porozuměl a nemá proti těmto obchodním podmínkám žádných námitek.


  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

  udělujete tímto Josefu Filipovi, Jedlany 3, Chotoviny 391 37,  ičo : 638 71 190, souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek po elektronickém odsouhlasení během vyplnění online rezevačního formuláře.

  1. Osobní údaje, které jsou zpracovány 

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • rodné číslo/IČ
  • poštovní adresa
  • číslo občanského a řidičského průkazu
  • emailová adresa
  • telefonický kontakt.

  2. Účelem zpracování osobních údajů je:

  Evidence údajů pro potřeby evidence rezevace karavanů a údajů potřebných pro sepsání smlouvy.

  3. Doba zpracování osobních údajů 

  Po dobu trvání smlouvy o pronájmu.